Oudercommissies

Alle kindcentra hebben conform de Wet kinderopvang een eigen lokale oudercommissie. Deze overlegt met de manager van de kinderopvang en buitenschoolse opvang over de zaken van het eigen kindcentrum.

De lokale oudercommissie heeft het recht te adviseren als het gaat om het beleid van de locatie, zoals het pedagogisch beleid en de eigen risico-inventarisatie voor veiligheid en gezondheid. Alleen de ouders die in een (lokale) oudercommissie zitten, mogen advies uitbrengen aan de manager van het kindcentrum.
De kindcentra werken samen met de Medezeggenschapsraad (MR) van de school. In een Kindcentrumraad wordt gezamenlijk overleg gevoerd over alle zaken die de kinderen en ouders van een kindcentrum aangaan.

Centrale oudercommissie

Er is ook centraal beleid voor alle opvang via Ons Kindbureau. Hierover gaat de centrale oudercommissie, bestaande uit de voorzitters van de lokale oudercommissies. Zij overleggen met de directeur van Ons Kindbureau over centrale zaken. Denk daarbij aan aanbod en prijs, maar ook aan de centrale pedagogische visie en de klachtenregeling van Ons Kindbureau.

 

Meedoen?

De oudercommissies zijn vaak op zoek naar nieuwe leden, die de belangen van alle ouders willen behartigen. Heb je hiervoor belangstelling, meld dit dan bij de manager van jouw locatie. Een ouder van de oudercommissie neemt dan contact met je op.