Algemene informatie

Ga snel naar:


Algemene voorwaarden

Wij hanteren de landelijke algemene voorwaarden.


Herroepingsrecht

Na de datum van het ondertekenen van de overeenkomst heb je 14 dagen bedenktijd en mag je de overeenkomst zonder opgaaf van redenen en per direct herroepen. Dit kun je doen door  een bericht te sturen via ons contactformulier. Vermeld in het onderwerp dat het om ‘herroepingsrecht’ gaat.

Let op! Wanneer de opvang van je kind(eren) al gestart is tijdens deze 14 dagen bedenktijd heb je nog steeds herroepingsrecht. Je kunt dan de overeenkomst zonder opgaaf van redenen en per direct herroepen. Je betaalt dan alleen voor de afgenomen opvang.


Klachtenafhandeling

Prettig, laagdrempelig contact en wederzijds vertrouwen zijn de basis voor ons gemeenschappelijke doel: welbevinden van je kind. We horen graag je feedback en vragen je om eventuele opmerkingen of twijfels met onze pedagogisch medewerkers te bespreken. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen, zoek dan contact met de manager van het kindcentrum of vul een incidenten-ongevallenformulier in.

Een klacht melden

  • Een klacht of verbetersuggestie meld je via een incidentenformulier.
  • Geef dit formulier af op de groep van je kind of bij de manager van je kindcentrum. Deze in verantwoordelijk voor correcte afhandeling ervan.
  • Heeft je klacht betrekking op Ons Kindbureau, dan neemt de directie deze in behandeling.
  • Wij onderzoeken je klacht zorgvuldig en houden je op de hoogte van de voortgang.
  • Binnen een week bekijken we in overleg met jou wat de mogelijkheden zijn.
  • Vervolgens ontvang je een schriftelijke of telefonische reactie van de manager kinderopvang of (bij klachten over Ons Kindbureau) van de directie.
  • Binnen zes weken volgt schriftelijk een onderbouwd oordeel op de klacht. Hierin staat een concrete termijn, waarbinnen eventuele maatregelen zijn gerealiseerd (volgens art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen).

Externe klachtencommissie

Uiteraard hopen wij samen met jou tot een oplossing te kunnen komen. Lukt dit niet, dan kun je je wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang. Zij proberen een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Omdat wij aangesloten zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, staat het je ook vrij je klacht te leggen bij deze externe klachtencommissie:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommisie.nl

Bekijk hier de procedure van de Geschillencommissie.


Oudercommissies

Alle kindcentra hebben conform de Wet kinderopvang een eigen lokale oudercommissie. Deze overlegt met de manager van de kinderopvang en buitenschoolse opvang over de zaken van het eigen kindcentrum.

De lokale oudercommissie heeft het recht te adviseren als het gaat om het beleid van de locatie, zoals het pedagogisch beleid en de eigen risico-inventarisatie voor veiligheid en gezondheid. Alleen de ouders die in een (lokale) oudercommissie zitten, mogen advies uitbrengen aan de manager van het kindcentrum.
De kindcentra werken samen met de Medezeggenschapsraad (MR) van de school. In een Kindcentrumraad wordt gezamenlijk overleg gevoerd over alle zaken die de kinderen en ouders van een kindcentrum aangaan.

Centrale oudercommissie

Er is ook centraal beleid voor alle opvang via Ons Kindbureau. Hierover gaat de centrale oudercommissie, bestaande uit de voorzitters van de lokale oudercommissies. Zij overleggen met de directeur van Ons Kindbureau over centrale zaken. Denk daarbij aan aanbod en prijs, maar ook aan de centrale pedagogische visie en de klachtenregeling van Ons Kindbureau.

Meedoen?

De oudercommissies zijn vaak op zoek naar nieuwe leden, die de belangen van alle ouders willen behartigen. Heb je hiervoor belangstelling, meld dit dan bij de manager van jouw locatie. Een ouder van de oudercommissie neemt dan contact met je op.