Privacystatement

Ons Kindbureau
Spirealaan 8
5247HK Rosmalen
073 851 1158

 

Inleiding

De Witte Wielen (handelend onder de naam: Ons Kindbureau) respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat ouders in ons stellen en wij informeren u hierbij over de veiligheid en privacy van de persoonsgegevens van onze kinderen en hun ouders. De persoonsgegevens die wij vanuit onze dienstverlening en/of wettelijke verplichtingen verwerken worden met de grootst mogelijke zorg bewaard en beveiligd.

 

Wet- en regelgeving

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt houvast en regels bij het verwerken van persoonsgegevens. Deze regels zijn des te meer van belang voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Als Ons Kindbureau verwerken we veel gevoelige gegevens van kinderen en hun ouders. Daarom vinden wij het belangrijk om de AVG op juiste wijze toe te passen en na te leven. Bij de AVG draait alles om de bescherming van de privacy van personen. Onderdeel daarvan is dat Ons Kindbureau verplicht is om u te laten weten wat wij met uw gegevens doen. Dit leest u in dit privacy statement. We geven inzicht in wat wij met uw gegevens doen, met welk doel dit gebeurd, hoe uw persoonsgegevens beschermd worden, wanneer en waarom gegevens met derden gedeeld worden. Ook willen we u attenderen op de rechten die u heeft als betrokkene. Met dit privacy statement willen we een transparant privacy beleid voeren waar wij als Ons Kindbureau achter staan.

 

Het gebruik van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verkocht. Ons Kindbureau verwerkt uw gegevens vanaf het moment dat uw een aanmelding doet of informatie in wilt winnen over onze dienstverlening. We verwerken uw gegevens met uw toestemming, om uitvoering te geven aan de overeenkomst die u met ons sluit of op grond van een wettelijke verplichting.

Concreet betekent dit dat we uw gegevens verwerken om:

  • Uw aanvraag af te handelen voor plaatsing bij één van onze kinderdagverblijven of opvanglocaties.
  • Een contract voor plaatsing van uw kind met u af te sluiten.
  • U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
  • Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
  • Voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen waaronder het doorgeven van uw persoons- en contractgegevens aan de Belastingdienst.
  • Voor het opsporen van (toeslag) fraude. Hierbij kan worden gedacht aan het doorgeven van persoonsgegevens aan de FIOD.
  • Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.
  • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt; bijvoorbeeld inzage geven aan de GGD in de gegevens van begeleiders en kinderen om de GGD in staat te stellen toezicht te houden
  • U te vragen wat u van onze dienstverlening vindt.
  • En indien van toepassing: informatie van sollicitanten te administreren.

 

Het delen van uw persoonsgegevens

Ons Kindbureau verstrekt gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met ouders of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (toezicht, belasting en zorgplichten). Met bedrijven die persoonsgegevens van ouders en kinderen verwerken in onze opdracht, bijvoorbeeld de softwareleverancier voor programma’s over kindplanning, heeft Ons Kindbureau een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid zoals gehanteerd door Ons Kindbureau.

 

Het bewaren van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zolang als nodig is voor de doelen waar we het in dit privacy statement over hebben en voor het naleven van wetten en regelgeving. Gegevens van kinderen en hun ouders worden tot maximaal twee jaar na einde dienstverlening bewaard, in de praktijk worden de gegevens vaak eerder verwijderd. Dit geldt niet voor gegevens die onder de fiscale bewaarplicht vallen. Voor die gegevens geldt dat Ons Kindbureau op grond van de wet ze 7 jaar moet bewaren. Indien aan een aanmelding geen gevolg wordt gegevens worden persoonsgegevens die Ons Kindbureau in dat kader verkrijgt verwijderd zodra duidelijk is dat de betrokkene in kwestie geen klant wordt bij Ons Kindbureau.

 

Recht op inzage van uw persoonsgegevens

U heeft als ouder recht op inzage in uw gegevens. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van uw gegevens worden deze verstrekt aan u verstrekt zodra wij zekerheid hebben dat uw identiteit klopt. U kunt uw gegevens ook ieder moment raadplegen in ons ouderportaal indien u klant ben bij Ons Kindbureau. Hier kunt u zelf gegevens inzien, wijzigen of verwijderen. Dit kan ook na een schriftelijk verzoek, tenzij uw gegevens op grond van de wet bewaard moeten blijven (bijv. de fiscale bewaarplicht).

 

Beschermen van uw persoonsgegevens

Ons Kindbureau is zich er van bewust dat het leveren van kinderopvang gepaard gaat met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens. De bescherming van uw privacy is mede daarom erg belangrijk voor ons. Onze systemen en software zijn daarom voorzien van een adequate beveiliging. Daarnaast hebben we gedragscodes, een privacy beleid, een informatiebeveiligingsplan en een protocol voor beveiligingsincidenten opgesteld.

Gebruik van cookies op website

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die tijdens het bezoek van de website op uw computer worden geplaatst. Wij maken gebruik van 2 soorten cookies:

1. Functionele cookies

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van een website. Het gaat hier om loginsessies en gebruikersinstellingen. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Ook verzamelen we informatie over de manier waarop klanten onze website gebruiken. Daarmee kunnen we onze website verbeteren en problemen oplossen.
Daarnaast kunt u dankzij deze cookies inloggen op onze website. Wij mogen functionele cookies zonder toestemming plaatsen.

 

2. Statistische cookies

Statistische cookies meten voor ons alle data over het gebruik van onze website. Via Google Analytics meten we onder andere het aantal bezoekers op onze website, de tijd dat bezoekers op onze website verblijven en welke pagina’s bezoekers bekijken. Op basis van deze gegevens kunnen wij onze website verbeteren. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij statische cookies plaatsen zonder toestemming. Deze gegevens worden 14 maanden bewaard.

Alleen functionele en analytische cookies worden gebruikt. Marketingcookies worden NIET gebruikt.

 

Vragen en klachten

Op grond van de AVG zijn wij verplicht u te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. Dit privacy statement moet hier in voorzien. Heeft u toch nog vragen over ons privacy statement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens? Stel uw vraag aan de directie via het contactformulier op de contactpagina. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u uw klacht melden via de functionaris gegevensbescherming van Ons Kindbureau:

De heer De Beer, bereikbaar via FG@Privaty.nl.

Mocht u hier desondanks ontevreden over zijn dan kunt u altijd terecht bij de Nederlandse toezichthouder omtrent de bescherming van persoonsgegevens: de Autoriteit Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Wijzigingen in het privacystatement

Dit privacystatement kan door ons worden aangepast. Wij raden u aan dit statement daarom regelmatig te raadplegen.
Laatst bijgewerkt: september 2018.