Klachtenafhandeling

Klachten van ouders nemen we heel serieus. We zien het als verbeterpunten. Heeft u een klacht of opmerking? Dan kunt u in eerste instantie terecht bij de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind. Komt u niet samen tot een oplossing? Dan kunt u zich richten tot de manager van het kindcentrum.

 

 Hoe werkt de klachtprocedure?

  • U kunt uw klacht/ verbetersuggestie vastleggen op een incidentenformulier.
  • Dit formulier kunt u afgeven op de groep van uw kind of bij de manager van uw kindcentrum.
  • Ons Kindbureau onderzoekt de klacht zorgvuldig. We houden u op de hoogte van de voortgang van de afhandeling.
  • Allereerst kijken we binnen een week in overleg met u of de klacht door de direct betrokkenen kan worden opgelost.
  • Het volledig ingevulde formulier en de afhandeling ervan komen altijd terecht bij de manager van het kindcentrum. Als de klacht over Ons Kindbureau gaat, komt deze terecht bij de directie.
  • De ouder krijgt een schriftelijke of telefonische reactie van de manager kinderopvang of (bij klachten over Ons Kindbureau) van de directie.
  • Binnen zes weken volgt schriftelijk een met redenen omkleed oordeel op de klacht. Hierin staat een concrete termijn waarbinnen eventuele maatregelen zijn gerealiseerd (volgens art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen).

We vragen u het incidentenformulier te gebruiken om uw klacht (verbeterpunt) aan ons te laten weten. Zo waarborgen we dat uw opmerking niet verloren gaat.

 

Externe klachtencommissie

U kunt uw klacht ook (direct) neerleggen bij de externe klachtencommissie. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Uiteraard stellen we het op prijs als u uw klacht eerst via de interne procedure doorgeeft.

Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Zij proberen een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang? Dan kunt u uw klacht of geschil voorleggen aan de Geschillencommissie:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommisie.nl

Bekijk hier de procedure van de Geschillencommissie.